Velkommen til Livssamtalen,
et unikt koncept til private og/eller firmaer;

HEART&HEAD LEADERSHIP /
HJERTE&HOVED LEDERSKAB

Motiverende ’brobyggende’ selvledelse & ledelse
– og navigationssupport til din livsrejse.

Dette konsulent koncept består af mangt og meget velafprøvet igennem 20år +, men skiller sig alligevel ud fra mængden af tilbud til privat og/eller firmaer – ikke mindst fordi vi arbejder med det hele menneskes verden, indre som ydre, med afsæt i kundens ønsker og behov, men vi inddrager også dyrenes evner og naturen som ressourcegivende kilder.

Livssamtalen er for dig, der privat og/eller firmamæssigt, søger fremadgående udvikling med dig selv, med andre mennesker og/eller dyr og naturen.

Men vi er også til for dem, som ‘bare’ er nysgerrige på om livet kan bringe mere godt til dig, og hvad det mon kan være?

Formålene er bl.a. at assistere til:

 • En bedre indre og ydre verden, privat og med andre
 • Relations- og interaktions-bevidsthed udvides
 • Styrke selvledelses- og ledelses-evner
 • Udbygge forståelsen af hjernens mønstre og hvordan de kan bruges konstruktivt
 • Oplyse og træne evnen til at mærke sit indres budskaber/assistance
 • Forstå baggrunde for evnen til at kunne kommunikere og interagere ’hjerteligt’/venligt, men autentisk, uanset emner og hvem man er med. Indblik i forskning medfølger.
 • Medvindsfremmende og tryghedsfremmende metoder
 • Kropssprog, nærvær, afspænding og fokus teknikker
 • At være tro med sig selv og samtidigt fungere godt med andre
 • Større forståelse og indsigt i personlige mekanismer, bl.a. refleksions-, reaktions-, tanke- og føle- og handle-mønstre, og andres.
 • Bedre og mere støttende og roligt samarbejde og interaktion med andre
 • Mere rummelighed og anerkendende væremåde
 • Naturlig autentisk venlighed
 • Afklarende og opklarende kommunikationsindsigter
 • Samarbejds-og relations-evner udbygges
 • Projektionsøvelser og bevidsthedsfremmende dialog om personlige oplevelser af andre, som måske – eller måske ikke – går en på
 • At hjælpe til at se guldet i hvad der måtte føles som konflikter eller splid, indeni og udenom os.

Dette er kun et uddrag af hvad eksempelvist kan opnås ved at kunne lede sig selv, og andre, med hjerte&hoved forbundet.

Vi kender kun disse ’bivirkninger’:

Det kan medføre positiv fremgang i mere end ‘blot’ det, som vi vender sammen i Livssamtalen – og derfor vil Livssamtalen også fremadrettet kunne indvirke positivt på selvbilledet og private og arbejdsmæssige interaktioner og selvfølgeligt på alment velbefindende. Ikke mindst evnen til at håndtere livet, stress mm..

Kontakt:

Jeg, Winnie Stubkjær, er ejeren af
Livssamtalen/Hjerte&Hoved Lederskab/Heart&Head Leadership.

Jeg kan kontaktes på denne mail:
kontakt@livssamtalen.dk

Forskning & Livssamtalen:

Forskning viser: (se også fanen “Forskning” – her er teksten uddybet)

 • Socialt stress, altså bl.a. uro i forholdet med andre, påvirker også kroppens energi, og kan belaste den. Stress i et individ – hvad enten det opstår som følge af andres væremåde, livets indhold eller fra eget krop/tanker/følelser/levestil kan vi holde til i en periode, men det er vigtigt at kunne bryde ud af det i tide – og vide hvordan stress kan forebygges. Der er mange signaler som stressede ikke opdager i tide, bl.a. pga. hvordan vores hjernes systemer virker. Livssamtalen til formål at assistere med at minimere stress og styrke personer.
 • Kroppen reagerer på tanker, følelser, naturen og samspillet med andre – men vi kan også i egen energi påvirkes af, hvordan andre har det i deres energi, fysisk og psykisk. At gøre noget for sig selv vil påvirke andre også – og at vide hvordan du kan assistere andre vil også hjælpe dig – og firmaer som helhed.
 • Vores samlede energi består af bl.a. vores sanselige krop, og vores tanker og følelser. Hvilket ‘tanke-tog’ vi er på, eller hvad vi ’føle-tog’ vi følger, kan indvirke på reaktioner på os selv og på andre og vores krop. På god måde og indimellem på mindre konstruktiv vis. Bl.a. påvirkes vores hormoner af hvordan vi har det, og immunforsvaret.
 • Samvær med bl.a. heste, og meditativ og nærværende sanseorienteret væren i naturen (eller sansehaver), kan ændre hjernebølger, og fremme ro og rehabilitering. Hvordan vi har det indvirker på kroppens energi, og psyken og tankerne, arbejds- og interaktions-, kommunikationsevner osv..
 • Forskning viser at dyr, bl.a. heste, er bevidste væsner, med følelser og tanker a la mennesker, og at de har evnen til at aflæse og forstå menneskers ansigtsudtryk, og huske vores indvirkninger/væremåde. Dyrene har desuden veludviklede empatiske evner, og det, sammen med deres veludviklende evne til at sanse hvad de skal være opmærksomme på for at bedre at kunne sikre overlevelsen – og deres ønsker om at assistere til godt samarbejde med mennesker/flokken – det gør at dyrene helt naturligt og bevidst bruger deres sanser og bevidsthed til at tune ind på, hvad der foregår i de mennesker, som dyrene arbejder med, og de reagerer på vores indre og ydre – også det som vi måske ikke selv har opdaget. Det samme gør andre mennesker.

Ønsker du at se eksempler på, hvordan vi bl.a. kan arbejde med disse områder, se venligst under siden ’Forskning’. Derinde er der kommentarer, med blåt, til under hvert punkt.

Stress af og oplev mindre uro – og oplev mere godt med dig selv og med andre. Mennesker som dyr.

Livssamtalen er for dig/jer, der ønsker udvikling og mere medvind – og gerne vil minimere modvind, og undgå stress, stagnation og/eller afvikling.

Jeg, Winnie Stubkjær, er ejeren af
Livssamtalen/Hjerte&Hoved Lederskab/Heart&Head Leadership.

Jeg kan kontaktes på denne mail:
kontakt@livssamtalen.dk

 

Fælles for livssamtalen møder:

Her er plads til alle – og intet er for stort eller småt til at være værd at tale om.

Vi vil altid tage afsæt i hvad du/I er optaget af.

Vi tror på det hele menneske, og fortiden, i større eller mindre grad er i spil, når vi er med andre mennesker. Forståelse for en selv og andre kan heale og styrke evnen til at opnå fokuseret ro med sig selv og andre. Vi kan lære at finde det bedste, og samle det op vi har levet og står i, og kunne udnytte ressourcerne og livets indhold optimalt i nuet.

I arbejdet med det hele menneske er det naturligvis sådan at tankemønstre og følelser, og det kropslige sprog og adfærd, har berettigelse – og vi kan med fordel lytte og forstå de mange signaler fra os selv og andre.

I Livssamtalen arbejder vi med at styrke ro og medvind. Det gør vi bl.a. ved at være opmærksom på alle de gevinster der er at hente hvis personer evner at forbinde det indre med det ydre – og ikke blot registrere men også kunne koble/bygge bro imellem hjertet med intellektet. Vores fokus er primært fremadgående opløftende fokus, men lejlighedsvist ser vi tilbage i livet for at hente indsigter og ressourcer til bedring og forstærkelse af trivsel og ro i nuet.

Fælles for alle møder er, at der vil inddrages viden og redskaber, der kan bruges ikke kun nu og her men også i kommende og nye situationer.

Vi lever i en hverdag, hvor mange af os hele tiden skal forholde os til en masse, og til andre. Der er mange tanker og følelser, og ofte også mange krav. Mange ledere oplever de ofte på en dag skal kunne agere med mange mennesker, og hurtigt kunne ‘lande, rumme og omstille sig’ fra møde til møde/situation til situation. Hvor udbygget evnen er til at hvile i sig selv, og med sig selv, og få roen med sig, det kan indvirke på, hvordan ens egen verden er, men også hvordan andre har det med en selv. Ikke bare den dag men også på længere sigt. Det er vigtigt at vi som mennesker har selv-styrkende redskaber. Det indeholder Livssamtalen også.

I vores verden er det naturligt i arbejdet med mennesker at inddrage såvel til intellektuelle, det ’hjertelige’, det sanselige felt og de praktiske øvelser, og evnen til – uanset fortid og nu – at kunne fokusere på det, som gavner bedst. Vi tror ikke på at undertrykke følelser er sundt, men at forstå og heale dem styrker.

At kunne arbejde med sine egne følelser og egen bevidsthed i fh.t. sin egen energi i hele sig, det kan bl.a. foretages fhv enkelt via at udbygge kropsbevidsthed og ikke ’kun’ ordmæssig bevidst brug, og ved at forstå hjernens mekanismer, og tanke-føle-togene i det indre. At forstå og have værkstøjskasse med redskaber til livsrejsen, det kan føre med sig at den fundamentale evne til at holde roen og balance styrkes. Den styrke kan udbygges langt mere end hvis vi udelukkende beskæftiger os med ordmæssige eller kropssprogets udvekslinger. Intellektet kan en masse, og ord og kropsligt sprog, og det er godt at kunne benytte disse ressourcer, men helt siden tidernes morgen har vi mennesker – ligesom dyrene – skullet kunne benytte vores sansers sprog til os. Sanserne kan fortælle en masse, og hjælpe en masse, hvis vi lytter. Stress er udslag af at ikke få lyttet, eller vide hvad vi kan gøre med det vi mærker fra sanserne.

At evne at få hjernens systemer til at samarbejde med hjertet og sanserne og helheden, det kan forandre – og redde – liv.

Vi mener det er vigtigt at inddrage det hele menneske i livssamtalen og i såvel private som jobmæssige sammenhænge, idet det hele menneske er i spil i enhver situation.

Vi mennesker kan sanse – hvis ikke bevidst så ubevidst – meget om andre. Under interaktioner, kommunikationer og samarbejde kan det virke tryghedsfremmende og styrkende på jeget og andre at opleve sammenhængen ensrettet imellem krop, tanker, følelser og det indre og det ydre. At kende sig selv, og kunne samarbejde i hele sig selv med sig selv, det øger roen – og roen i det indre kan mærkes og påvirker også andres tryghed. En rolig udstråling smitter, og kan skabe et bedre miljø og mere tryghed.

Når mennesker er trygge er det lettere at lytte, møde andre, koncentrere sig og indlære, og præstere stabilt og så godt som muligt.

I Livssamtalen arbejder vi med det hele menneske fordi alt indvirker på alt. Vi går op i autentisk ansvarlig væren og træning af detaljer og helhed. Dyr er altid autentiske og derfor inddrager vi dem ofte. Vi inddrager også meditationsøvelser, nærværstræning, kropsbevidsthed og åndedrættets energigivende evner, samt afspændings- og centreringsteknikker, som kan benyttes til fx at omstille sig hurtigere fra et møde til et andet.

Antallet af mødegange, og dermed omfanget af redskaber, påvirkes af indholdet og kundens.

Vi arbejder aldrig nedgørende eller kritiserende men med respektfuld og omsorgsbaseret tilgang, og har vores moral og etik i orden.

Når Hjertelighed & Intellekt følges hånd i hånd følger åbenhed, respekt, rummelighed og venlighed.

Vi har naturligvis tavshedspligt. Og vi glæder os til at tale med dig!

Jeg, Winnie Stubkjær, er ejeren af
Livssamtalen/Hjerte&Hoved Lederskab/Heart&Head Leadership.

Jeg kan kontaktes på denne mail:
kontakt@livssamtalen.dk

 

Baggrund:

Jeg, Winnie Stubkjær (f. 1973), er ejeren af
Livssamtalen/Hjerte&Hoved Lederskab/Heart&Head Leadership.

Jeg er den person du først og fremmest møder i forløbet.

Jeg har arbejdet med mennesker, dyr og naturen i 20+ år. Andre inddrages i forløbet, når det føles rigtigt.

Jeg har en bred vifte af redskaber, og velfunderet viden og indsigter om mennesker er erfaret igennem 20 + år via studier og arbejdet med mennesker, individuelt og gruppemæssigt, som kursusafholder, forfatter og foredragsholder. Arbejds- og interessefelterne er bl.a. indenfor psykologi, jeg’et og andre, stress og stress af, kommunikation, forståelse af hjernens mønstre, tanker, følelser, psykologiske og kropslige reaktioner og sprog, adfærd, relationer, samarbejde- og interaktionsbevidsthed. I mine unge år tænkte jeg meget ‘opdelt’, og i persontyper, forskning mm., men livets indhold tog mig på lærerejse fra at være konstruktør af maskiner og af natur skeptiker overfor alt, hvad jeg ikke kunne tage og føle på, og ind i at forstå det betaler sig at tænke lidt mere over tingene, og være åben for en verden, som er mere end det videnskabelige alene. Det hele ‘energifelt’ er mange aspekter, i mennesker, og i dyr, og i vores natur – og at erfare på egen livsbane og med andre i Danmark og i udlandet – og sammenligne med forskningsindsigter – og føle dybt hjertebåret ønsket om at assistere til en bedre verden, det er motivationsfaktorer bag Livssamtalen uddybes.

Livssamtalen handler om livets indhold. Intet er for stort eller for småt til Livssamtalen.

Alle, som kender mig, ved at jeg er ‘brobygger’. At være ’brobygger’ består af at forene og styrke, og skabe forståelse og samklang og mere medvind for alle.

Jeg holder helt naturligt af at arbejde med at forene og styrke mennesker og dyr, det indre og det ydre, hjertet og intellektet og deres samarbejde, jegets væren med omverdenen, og jeg kan lide at beskæftige mig med såvel det traditionelle og sort/hvide kassetænkning og videnskabelige som med det mere alternative og abstrakte, og har altid samlet det, som jeg kan mærke giver mest mening – også for andre. Jeg er kendt for at bygge bro imellem mennesker-dyr og naturen – og selvfølgeligt at få ledere og ansatte – eller andre i forhold – til at forstå hinanden bedre, og arbejde bedre sammen. Jeg mener alle fortjener mulighederne for at have et godt liv – uanset forskelligheder i det indre som det ydre.

En del af min vej har været at beskæftige mig med at undersøge, det videnskabelige, og også at bruge – jordbundet, skeptisk af natur og med høj etik og moral – mine veludviklede åndelige evner indenfor at arbejde med bevidstheden og sansernes evner til at opfange mere end, hvad vi blot kan se med det fysiske øje bl.a. Jeg har på livsrejsen bl.a. beskæftiget mig med hvad også det spirituelle felt kan bringe af indsigter, men også med det indianske verdensbillede. Jeg er desuden forfatter, bl.a. til bog med opnåede Bestseller status.

Min egen livsrejse har været fyldt med oplevelser i Danmark og i udlandet, og mange siger jeg har levet, som om jeg har udlevet mange livsområder i den alder jeg har, og flere end mange andre når på mange liv – hvis man kan sige det sådan. Jeg tror på, jeg er her på jorden for at lære af hvad der opleves, og det gør jeg gerne. Jeg er hele tiden under udvikling. Jeg er så heldig at livet har bragt mig meget lærdom, og mange oplevelser som har føltes som såvel medvind som modvind – og jeg er vokset af dem. Jeg har igennem de mange år som menneske, og igennem 20år+ i arbejdet med mennesker samt dyr, samlet min egen værktøjskasse, og bruger det bedste fra det, som jeg har lært – og studeret. Mange har søgt mig for råd og vejledning og indsigter, for sessioner, kurser, foredrag mm., og hver eneste gang nyder jeg at udveksle med jer.

En del af kommunikationsformen er at inddrage story-telling indimellem, hvor det selvfølgeligt er sådan, at disse beretninger om livet indeholder en undervisning/oplysningspointe – men udover det er arbejdet også meget konkret og direkte, og også med ‘kassetænkning’. Summa på indsatsen er altid at det er med kundens specifikke ønsker om forandringer og forbedringer for øje, at vi arbejder.

Livssamtalen er en helt naturlig del af min verden, og jeg har hjertet med i alt, hvad jeg gør, og intellektet, fordi jeg af natur er videns søgende og jordbundet men også et menneske, som ønsker jer alle det bedste.

For ønske om assistance til Heart&Head Leadership/Hjerte&Hoved Lederskab – til dig privat og/eller firmamæssigt:

Jeg, Winnie Stubkjær, kan kontaktes på denne mail:
kontakt@livssamtalen.dk

 

Praktisk info og pris:

HEART&HEAD LEADERSHIP/
HJERTE&HOVED LEDERSKAB

Motiverende ’brobyggende’ selvledelse & ledelse
– og navigationssupport til din livsrejse.

Livssamtalerne kan foregå på hhv. dansk eller engelsk – men taler du norsk eller svensk forstår jeg det også. Jeg er pt. bosat på Djursland men praktiserer i hele landet – og i udlandet.

Jeg, Winnie Stubkjær, er ejeren af
Livssamtalen/Hjerte&Hoved Lederskab/Heart&Head Leadership.

Jeg kan kontaktes på denne mail:
kontakt@livssamtalen.dk

 

Hvordan foregår samtalen?

Samtalen kan foretages pr tlf., men personlige møder kan også arrangeres.

 

Pris: 

HUSK DU KAN KØBE GAVEKORT OGSÅ ( Julegaveidé )

Lige nu, inden den 10. januar 2020, kan du – forudsat du betaler inden – opnå store rabatter:

 

Samtale pr tlf.:

Pris ved aftale indgået før 10. januar 2020:

Private pr. time:
375 danske kroner
(Du sparer 250 danske kroner indtil 10 januar 2020.
Efter 10 januar er prisen kroner 625)

Firmaer pr. påbegyndt time:
400 plus moms, altså 500 danske kroner
(Firmaet sparer 375 indtil 10. januar 2020.
Efter 10. januar 2020 er prisen 700 plus moms = 875)

Samtale ved personligt møde:
Normalprisen plus 200 og kørepenge efter statens takst for selvstændige.

Udkørselssted:
8963 Auning, Dk.

 

Flere på samme sted?

Du er velkommen til at maile hvis du ønsker samlet tilbud, eller for andre spørgsmål.

 

Andet:

Foredrag:
Du er velkommen til at maile mig hvis du går med tanker og foredragsarrangement.

Forstå dyr bedre – og løsning af udfordringer, fx adfærdsmæssigt:
For ønsker om assistance til at udbygge forståelse for dyr og deres adfærd, og hvad der kan være bag adfærden, som vi mennesker kan lære af:

Samtale dyr/menneske forholdet:
1 time 700 plus moms; 875.

Vores tre bøger – og flere på vej:
For ønsker info om udgivelser, og hvad der er på vej:

Jeg, Winnie Stubkjær, kan kontaktes på denne mail:
kontakt@livssamtalen.dk

 

Medvindshilsner og medvindsønsker,
Winnie & Co.

HEART&HEAD LEADERSHIP/ HJERTE&HOVED LEDERSKAB

Motiverende ’brobyggende’ selvledelse & ledelse
– og navigationssupport til din livsrejse.

www.livssamtalen.dk

kontakt@livssamtalen.dk